Remont kosztem od razu, ulepszenie – stopniowo

Wielu samozatrudnionych, którzy pracują z mieszkania czy domu lub posiadają miejsce do pracy na własny użytek, chciałoby po jakimś czasie przeprowadzić remont – czy to dokonując pewnych zmian i ulepszeń, czy też przywracając swojej nieruchomości dotychczasowe właściwości. Zastanawiające jest przy tym, czy poniesione w tym celu wydatku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?  Jeżeli tak, to czy jest to możliwe jednorazowo, czy trzeba takie wydatki amortyzować? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.34.2020.2.JG. Zdanie organu podatkowego wszelkie remonty nie podnoszące wartości początkowej środka trwałego oraz ulepszenia poniżej 10 tys. zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dniu ich powstania, jednorazowo.

Interpretacja dotyczyła osoby samozatrudnionej, której siedziba firmy mieściła się w domu, w części przeznaczonej do działalności. W ramach swojej działalności gospodarczej samozatrudniony wykorzystywał: budynek gospodarczy, magazynek, garaż blaszany, utwardzony plac jako parking, chodniki i wjazd na posesję. Budynki gospodarcze, magazynek i plac nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i nie dokonywano od nich odpisów amortyzacyjnych.

Samozatrudniony we wniosku o interpretację wskazał, że odświeżył elewacje budynków używanych w działalności gospodarczej. Dodatkowo w ramach swojego remontu wymienił zniszczoną kostkę brukową na parkingu, wjeździe i chodnikach. Prace remontowe nie powiększyły użytkowanych powierzchni oraz nie miały na celu ich ulepszenia. Polegały one jedynie na odnowieniu i wzmocnieniu ich stanu technicznego.  Zastanawiał się czy wydatki te może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dniu ich powstania jednorazowo, czy też nie.

Organ podatkowy odpowiedział, że wydatki te może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, a nie poprzez odpisy amortyzacyjne. Wskazał również różnice pomiędzy remontem, a ulepszeniem – ulepszeniem są wszelkie działania, które powiększają obiekt oraz prowadzą do wzrostu jego wartości początkowej. Wyjątkiem są prace, których wartość nie przekracza 10 tys. zł. Remontem zaś są roboty budowlane które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu. Działania takie mogą być również wykonane przy użyciu innych materiałów niż użytych pierwotnie.

Tym samym, z podatkowego punktu widzenia, w szczególności przy wartościach powyżej 10 tysięcy złotych, korzystniejsze rozliczenie (gdyż wpływające w większym stopniu na bieżące rozliczenia podatkowe) jest w przypadku remontu lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, niż jego ulepszenia .

Praktyczny przykład

Stanisław to samozatrudniony, który pracuje jako doradca informatyczny i swoje biuro ma w mieszkaniu, w części przeznaczonej do działalności wprowadzonej do ewidencji środków trwałych. Przez występowanie w ostatnich dniach okropnych upałów postanowił zamontować w miejscu pracy klimatyzacje. Przy okazji uznał, że wprowadzi kilka unowocześnień, które usprawnią jego pracę a przy okazji podnoszą wartość środka trwałego. Całkowite wydatki poniesione przez Stanisława wyniosły 9,5 tys. zł. Może on zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w dniu ich powstania, ponieważ całkowita wartość prac nie przekroczyła 10 tys. zł. Jego podatek w miesiącu poniesienia kosztu będzie niższy o 1805 PLN (Stanisław opodatkowuje się podatkiem liniowym). W sytuacji gdyby klimatyzacja była warta 10,5 tys złotych, musiałby dokonywać odpisów amortyzacyjnych przez 10 lat (180 złotych rocznie, 15 złotych miesięcznie)

Opublikowano Ograniczenia, PIT | Otagowano , | Możliwość komentowania Remont kosztem od razu, ulepszenie – stopniowo została wyłączona

Prezes z własną firmą i liniowym PIT

Nie ulega wątpliwości, że prezes zarządu pełni w spółce różne role – jest nie tylko osobą zarządzającą, ale także doradcą. W przypadku umowy o pracę, całość jego dochodów opodatkowana jest wg skali podatkowej i często przekracza 32% (po osiągnieciu progu 85.528 PLN). Co jednak w sytuacji, gdy część pracy świadczona jest przez prezesa zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, a część na podstawie uchwały o powołaniu członka zarządu? Czy jest możliwość odprowadzania 19% podatku liniowego w przypadku założenia działalności gospodarczej i świadczenia usług doradczych, a w pozostałym zakresie świadczenia czynności zarządczych opodatkowania wg skali? Otóż według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 01.06.2020 r. sygn. 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK., okazuje się to możliwe.

O interpretacje zapytał doradca, który pełni funkcję członka zarządu spółki z o.o. w ramach stosunku powołania oraz jest zatrudniony na umowę o pracę. Osoba ta chciałaby jednak zrezygnować z tej umowy i założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć swoje usługi w ramach umowy na usługi doradcze, a czynności związane z zarządzaniem spółką na podstawie powołania. Wnioskodawca podkreśla, że obowiązki wykonywane na stanowisku członka zarządu nie pokrywałyby się z obowiązkami wynikającymi z umowy doradczej, ale byłby świadczone na rzecz spółki.

Fiskus stwierdził, że jeśli usługi doradcze prowadzone są na rzecz spółki wobec której samozatrudniony ponosi odpowiedzialność i nie są one wykonywane pod kierownictwem oraz wiążą się z podjęciem  ryzyka gospodarczego, to takie czynności można uznać za wykonywane w ramach pozarolniczej działalność gospodarczej i opodatkować liniowo stawką 19%.

Praktyczny przykład

>Genowefa jest członkiem zarządu spółki z o.o., a przy okazji świadczy dla spółki usługi doradcze na podstawie umowy doradczej w ramiach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. W zakres jej obowiązków jako członka zarządu wchodzi:

 • Reprezentowanie Spółki zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu
 • Kształtowanie strategii Spółki i podejmowanie decyzji odnośnie jej realizacji
 • Identyfikacja, usuwanie zauważonych usterek i wadliwości w procesie organizacji działalności Spółki
 • Zawieranie umów w imieniu Spółki z kontrahentami, pracownikami i innymi osobami trzecimi
 • Prowadzenie rozmów i wsparcie w negocjacjach z dostawcami spółek
 • Współudział w opracowywaniu długoterminowych planów działalności.

Zakres obowiązków wynikający z umowy doradczej nie pokrywa się z powyższymi obowiązkami i obejmuje m.in.:

 • badanie efektywności sprzedawców
 • tworzenie planów marketingowych
 • przygotowywanie analiz trendów na rynku
 • wsparcie w konstruowaniu budżetu

Genowefa z racji tego, że ponosi odpowiedzialność za wykonywane obowiązki doradcze, nie wykonuje czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, ma możliwość opodatkowania dochodów z firmy liniowo stawką 19%.

Opublikowano Ograniczenia, PIT, Samozatrudnienie | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Sprzedaz wynajmowanego mieszkania bez podatku dochodowego

Wiele osób uważa zakup mieszkania jako dobrą inwestycję. Można go kupić, odnowić i sprzedać z dużym zyskiem. Zdarzają się też sytuacje kiedy Samozatrudnieni chcą lub też muszą zmienić swoje miejsce pracy i sprzedać dotychczasowe wykorzystywane mieszkanie jako biuro na inne. Co jednak zrobić z podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła? Czy ten podatek jest w każdej sytuacji należny? Jak się okazuje – nie, przymaniej zgodnie z  interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 30.06.2020, sygn nr 0115-KDWT.4011.8.2020.1.JŁ/

Interpretacja dotyczyła osoby samozatrudnionej, która prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wynajmie oraz zarządzaniu własnymi lub dzierżawionymi nieruchomościami. Wnioskodawca był właścicielem pięciu różnych lokali oraz współwłaścicielem jeszcze jednego, które nabył w latach 2014-2019. Lokale te były wynajmowane w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo stawką 19% oraz są wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dokonywania amortyzacji od ich wartości.

Wnioskodawca zastanawiał się czy sprzedaż lokalu, który był wynajmowany w ramach działalności gospodarczej, po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostało ono nabyte, będzie rozpatrywane jako przychód ze zbycia majątku niepodlegający opodatkowaniu.

Organ podatkowy stwierdził, że faktycznie, zgodnie z ustawą PIT przychód może nie powstać. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że w omawianej sprawie z tytułu odpłatnego zbycia przez Samozatrudnionego lokali mieszkalnych, nie powstanie przychód z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyjątek (dotyczący lokali mieszkalnych) zawarty we wskazanym wyżej art. 14 ust. 2c ww. ustawy. Do odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych, w sytuacji gdy są one wynajęte w celach zarobkowych w ramach działalności gospodarczej (wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej), zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym sprzedaż wynajmowanego mieszkania nie jest przychodem, jeśli nastąpi po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym zostało nabyte, nawet jeżeli mieszkanie było wynajmowane w ramach działalności gospodarczej (a nie w ramach majątku osobistego) Jest to bardzo korzystna sytuacja dla podatników. Bowiem wydatki na lokale oraz odpisy amortyzacyjne zaliczają oni do kosztów, które zmniejszają zobowiązania podatkowe, a po upływie pięciu lat nie muszą płacić podatku przy sprzedaży.

Praktyczny przykład

Waldemar jest osobą, która kupuje mieszkania a następnie przeznacza je na wynajem. Jego działalność jest opodatkowana liniowo stawką 19%, a mieszkania są wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ich wartości. Waldemar posiada cztery mieszkania, a pierwsze z nich zakupił w 2014 roku za 300 tys PLN. W 2020 roku uznał, że kupiłby nowsze i lepiej wyposażone mieszkanie, które mógłby wynajmować za większą cenę, ale nie ma wystarczających środków. Z racji tego że ceny mieszkań znacząco wzrosły uznał, że mógłby sprzedać jedno ze swoich mieszkań, co pozwoliłoby mu na zakup nowego. Wybór padł na mieszkanie, które zakupił jako pierwsze, z racji tego że od końca roku 2014 do roku 2020 minęło już pięć lat, dzięki czemu nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od zbycia nieruchomości (za 500 tys. PLN) i wzrostu różnicy pomiędzy ceną nabycia (300 tys. PLN), a zbycia (500 tys. PLN). Oszczędność na podatku dochodowym wynosi 19% x 200 tys = 38 tys. PLN)

Opublikowano PIT | Możliwość komentowania Sprzedaz wynajmowanego mieszkania bez podatku dochodowego została wyłączona

Rozliczenie dwoch samochodow przez Samozatrudnionego

Samozatrudniony i dwa samochody? Jaki sens i związek z prowadzoną działalnością gospodarczą ma posiadanie dwóch aut osobowych? To nie przejdzie – tak wielokrotnie słyszą Samozatrudnieni od swoich księgowych na pytanie, czy mogą do działalności gospodarczej zaliczyć drugie auto. Jak się okazuje, zupełnie inne stanowisko potrafi zająć Ministerstwo Finansów, o czym możemy przekonać się analizując interpretację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24.06.2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.49.2020.3.AWO.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji, Samozatrudnionym był lekarz prowadzący prywatną praktykę. Z uwagi na specyfikę wykonywanej przez lekarza działalności wymagającej codziennego przemieszczania się, niezbędnym narzędziem umożliwiającym Samozatrudnionemu prowadzenie tej działalności był samochód. Lekarz we wniosku o wydanie interpretacji wskazał, iż posiada aktualnie jeden samochód, który wziął w leasing operacyjny, a koszty z nim związane rozlicza w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów, niemniej planuje wziąć w leasing operacyjny jeszcze jeden samochód, który będzie również wykorzystywać (zamiennie) dla celów działalności, tj.m.in. do codziennych dojazdów do pracy, dojazdów na wezwanie do chorych, przejazdów na konferencje naukowe.

Samozatrudniony był zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów także opłat za leasing drugiego samochodu. Zaskakując wiele osób, organ podatkowy potwierdził taką możliwość. Wskazał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także samochodów osobowych oraz ilości zakupionych środków transportu. Warunkiem jednak koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku samochodu osobowego, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Co jednak istotne, brak jest przeszkód prawnych, aby Samozatrudniony w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał kilka samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Studząc nastroje, należy jednak zwrócić uwagę, że to na Samozatrudnionym spoczywa wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystywaniem samochodu a osiągniętym przychodem. To Samozatrudniony bowiem będzie osiągać korzyści polegające na możliwości zaliczenia wydatków poniesionych w związku z leasingiem samochodu osobowego i jego eksploatacją do kosztów uzyskania przychodu i tym samym obniżeniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli zatem charakter prowadzonej przez Samozatrudnionego działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności gospodarczej dwóch środków transportu (samochodów), to dopiero i co do zasady, wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.

Praktyczny przykład

Leon jest kierownikiem budowy prowadzącym działalność gospodarczą na rzecz generalnego wykonawcy. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Leon otrzymuje 8000 PLN miesięcznie. Charakter pracy Leona wymaga świadczenia przez niego usług na różnych budowach, często oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów. Leon używa zatem dwóch samochodów służących mu do podróżowania w obrębie jednego województwa (pomiędzy województwami przemieszcza się wraz z innymi pracownikami pociągiem). Oba samochody są wzięte w leasing operacyjny w wysokości 1000 PLN brutto miesięcznie. Tym samym zobowiązania z tytułu PIT Leona wynoszą o 190 PLN niż w sytuacji, w której tylko jeden leasing operacyjny byłby zaliczony do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (8000 – 1000 <jeden leasing> ) x 19% = 1330 versus (8000-2000 <dwa leasingi>) x 19% = 1140 PLN)

Opublikowano PIT | Otagowano | Możliwość komentowania Rozliczenie dwoch samochodow przez Samozatrudnionego została wyłączona

Zaliczenie do kosztow czesci wydatkow na mieszkanie Samozatrudnionego

Wielu Samozatrudnionych zastanawia się nad powiększeniem bazy kosztowej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Z uwagi na świadczenie przede wszystkim usług niematerialnych, ponoszone koszty są bowiem zazwyczaj niewielkie w stosunku do generowanych dochodów. Stąd myśli Samozatrudnionych często kierują się w stronę rozliczenia kosztów mieszkania. Nie podlega bowiem wątpliwości, że właściwie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą potrzebuje odpowiedniego miejsca do świadczenia przez siebie usług – chociażby po to, aby postawić przysłowiowe „biurko z komputerem”. Mając na uwadze, że takie miejsce pracy może znajdować się włąsnie w mieszkaniu, które Samozatrudniony używa także poza działalnością gospodarczą, warto bliżej przyjrzeć się stanowisku fiskusa dotyczącego możliwości zaliczania do kosztów części wydatków związanych z takim lokalem.

Należy przy tym nadmienić, że w tych sprawach, na przestrzeni ostatnich lat, wielokrotnie zmieniało się podejście organów podatkowych. Najnowsze, korzystne dla Samozatrudnionych zostało zaprezentowane przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2.04.2020 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.70.2019.1.AK.

Interpretacja dotyczyła sytuacji informatyka, który wykorzystywał swój lokal mieszkalny w następujący sposób:

 • 80% z 8,8 m2, tj. Pomieszczenie sypialni: regał przeznaczony na składowanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, biurko służące do pracy.
 • 25% z 25,2 m2, tj. pomieszczenie pokój dzienny z aneksem kuchennym: – stół, sofa oraz krzesła służące do pracy własnej, do pracy zdalnej oraz do organizacji spotkań i konferencji z kontrahentami,
 • 50% z 20,8, tj. pomieszczenia wspólne o przeznaczeniu socjalnym: wiatrołap, korytarz, łazienka.

Razem 23,72 (tj. 36,5% powierzchni) lokalu wykorzystywanego pod działalność gospodarczą. Do prowadzenia działalności gospodarczej informatyk nie wyodrębnił osobnego pomieszczenia, ponieważ do jej prowadzenia służą części wybranych pomieszczeń lokalu mieszkalnego i niektóre sprzęty, meble oraz urządzenia znajdujące się w lokalu.

Wnioskodawca zastanawiał się, czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć część kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego oraz odsetki proporcjonalnie przypadające na powierzchnię lokalu mieszkalnego zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej.

Organ podatkowy stwierdził, że tak – przepisy ustawy o PIT nie uzależniają bowiem możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić, jaka część nieruchomości faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, i wówczas może w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

Jest to korzystne stanowisko fiskusa, które w jakiejś części pozwala, w sposób zgodny z prawem obniżyć zobowiązania podatkowe Samozatrudnionego.

Praktyczny przykład

Eleonora jest osobą świadczącą usługi w zakresie marketingu internetowego. Jej miesięczne dochody to 10.000 PLN netto (opodatkowane podatkiem liniowym – miesięczny podatek to 1900 PLN). W związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Eleonora wykorzystuje część pomieszczeń – 1 pokój stanowiący 25% powierzchni mieszkania (10 m2 z 40m2). Eleonora płaci odsetki od kredytu w  wysokości 1000 PLN, czynsz do wspólnoty w  wysokości 500 PLN oraz Energię w wysokości 100 PLN. Łączne obciążenie ponoszone przez Eleonorę w związku z posiadaniem lokalu wynosi 1600 PLN miesięcznie. W związku z wykorzystaniem przez Eleonorę 25% powierzchni mieszkania do prowadzonej działalności gospodarczej, będzie ona uprawniona do zaliczenia do kosztów 400 PLN (25% z 1600 PLN). Jej podatek spadnie zatem o kwotę 19% (1900 PLN – 19% x  400 PLN = 76 PLN –> 1824 PLN). Roczna zatem oszczędność podatkowa wyniesie 912 PLN niższego PIT, niż w sytuacji, w której Eleonora nie rozliczałaby w kosztach uzyskania przychodu swojego mieszkania.

Opublikowano PIT | Otagowano | Dodaj komentarz