Organy podatkowe potwierdzaja korzystne rozliczanie samozatrudnionych w 2019 r.

Ostatnimi czasy coraz częściej wspominało się o ograniczeniu możliwości rozliczania się z 19% podatku PIT przez przedsiębiorców wykonujących swoje czynności wyłącznie dla jednego podmiotu. Wprowadzenie tzw. testu przedsiębiorcy miało za zadanie oddzielić tych, którzy zdaniem ministerstwa finansów prowadzą działalność gospodarczą od tych, którzy zdaniem tego ministerstwa tej działalności nie prowadzą – samozatrudnionych, którzy wystawiają jedną fakturę na rzecz jednego zleceniodawcy, przebywając często w jego siedzibie i wykonując projekty wyłącznie we współpracy z tym samym jednym podmiotem nie ponosząc żadnego ryzyka prowadzonej działalności. Jak powszechnie wiadomo, zmian w zakresie przepisów ustawowych w tym zakresie dotychczas nie wprowadzono. Wygląda także na to, że nie zmieniła się także praktyka organów skarbowych.

Do takich wniosków można dojść po analizie interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7.06.2019 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.264.2019.1.MJ. Z wnioskiem o wiążące stanowisko wystąpił przedsiębiorca, który zakończył z jednym podmiotem umowę o pracę z końcem grudnia 2018 i rozpoczął z tym samym podmiotem wykonywanie umowy o współpracy w ramach działalności gospodarczej z dniem 2 stycznia 2019 r. Z treści wniosku wynika, że wykonywane czynności na umowie o pracę i umowie o współpracy były podobne. Zmieniły się jednak warunki ich wykonywania – przedsiębiorca miał już nie działać pod kierownictwem i nadzorem pracodawcy. Dodatkowo miejscem świadczenia usług nie miała już być siedziba pracodawcy, a dowolne miejsce wybrane przez przedsiębiorcę. Usługi świadczone miały być także w dowolnym czasie. Z treści umowy o współpracy wynikało także, że przedsiębiorca miał ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością i pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. W ramach planowanej działalności, przedsiębiorca miał świadczyć usługi nie tylko na rzecz Spółki, ale również na rzecz podmiotów zewnętrznych. W ramach działalności gospodarczej, przedsiębiorca miał nie reprezentować Spółki oraz nie kierować nią – te czynności miały być wykonywane na podstawie innej umowy.

Organ podatkowy potwierdził, że po rozpoczęciu działalności gospodarczej, przedsiębiorca – wykonując na rzecz swojego byłego pracodawcy usługi odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy – w roku podatkowym 2019 i latach kolejnych – może opodatkować swoje dochody tzw. „podatkiem liniowym”.

Praktyczny przykład

Mateusz wraz z bratem Janem założyli startup z branży technologicznej w formie sp. z o.o. Po okresie intensywnego rozwoju, Mateusz i Jan zostali zatrudnieni w swojej spółce na umowie zlecenie (poza działalnością gospodarczą) w wysokość 10.000 PLN netto (średniomiesięcznie w skali roku około 16.500 PLN kosztów pracy) na stanowisku informatyków.  Po pewnym czasie, zmienili zasady współpracy ze swoją spółką – założyli własne działalności gospodarczej i rozpoczęli świadczenie usług informatycznych. Z tytułu wystawianych faktur na 16.500 PLN PLN netto, koszty spółki zostały na tym samym poziomie. W związku z korzystnym rozliczeniem ZUS i podatkiem linowym, Mateuszowi i Janowi zostawało jednak 13150 PLN – o około 3150 PLN miesięcznie więcej niż z tytułu wcześniejszej umowy zlecenie poza działalnością gospodarczą.

Opublikowano Ograniczenia, PIT, Samozatrudnienie, ZUS | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Wlasna firma i umowa o prace, a koszty wspolne

W rzeczywistości gospodarczej wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w której Samozatrudniony prowadzący własną działalność gospodarczą, jednocześnie jest zatrudniony w jednej z firm w oparciu o umowę o pracę. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności na początku drogi zawodowej Samozatrudnionego – Freelancera, gdy zarobki z prowadzonej działalności gospodarczej są niezadowalające, tudzież w sytuacji w której Samozatrudnionemu zależy na obniżeniu kosztów działalności gospodarczej poprzez zwolnienie z opłacania składek społecznych ZUS (tytułem do ubezpieczenia jest wyłącznie umowa o pracę zawarta przynajmniej na minimalne wynagrodzenie).

W przypadku gdy zakres obowiązków z umowy o pracę oraz z działalności gospodarczej pokrywają się, dochodzi często do sytuacji, w której określone koszty można właściwie przypisać zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do działalności w ramach umowy o pracę. W konsekwencji powstaje wątpliwość, czy Samozatrudniony jest uprawniony do zaliczenia w całości takich wydatków do prowadzonej działalności gospodarczej, nie jest uprawniony w ogóle, czy może powinien dokonać ich rozliczenia w odpowiedniej proporcji.

Podobne dywagacje były przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25.05.2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-361/16-3/IM. W stanie faktycznym chodziło o wydatki lekarza, które musi ponosić bez względu na to, w jakiej formie wykonuje zawód – działalności gospodarczej, czy umowy o pracę (obowiązkowe składki na rzecz samorządu lekarskiego, polisę OC oraz kursy i szkolenia zawodowe).

W ocenie lekarza, wszystkie wydatki powinny były podlegać rozliczeniu w działalności gospodarczej bez ograniczeń. Nie powinien mieć przy tym znaczenia fakt, iż w pośredni sposób bez ich poniesienia lekarz nie mógłby wykonywać swojego zawodu i realizować zadań wynikających z wiążącej umowy o pracę.

Jednakże, organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem lekarza.  Zdaniem organu podatkowego, do stwierdzenia czy wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest pozarolniczą działalnością gospodarczą prowadzoną przez lekarza,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

W powyższym katalogu nie znalazło się miejsce na ograniczenia związane z wykorzystaniem wydatków także do innej działalności zarobkowej lekarza (w oparciu o umowę o pracę). Tym samym, zdaniem organy podatkowego, o ile powyższe wykluczenia nie zostaną spełnione, istnieje możliwość w całości zaliczać wydatki wspólne do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednakże, z uwagi na dosyć zaskakujące stanowisko organów podatkowych, celem uzyskania pewności rozliczeń, warto zastanowić się nad złożeniem indywidualnego wniosku o wydanie interpretacji do organu podatkowego.

Praktyczny przykład

Kevin jest marketingowcem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę w jednej z korporacji oraz jednocześnie prowadzącym po godzinach działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług marketingowych. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Kevin otrzymuje od zleceniobiorców 2000 PLN miesięcznie, a jego miesięczne zobowiązanie na PIT wynosi 380 PLN (dla ułatwienia wykładu ZUS zdrowotny jest pomijany). Kevin postanowił podnieść swoje kompetencje i wybrał się na szkolenie z zakresu marketingu, którego koszt wynosi 2000 PLN. Wiedzę ze szkolenia, Kevin może wykorzystać zarówno do swoich obowiązków w ramach umowy o pracę, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej. Kevin znając treść interpretacji organów podatkowych, decyduje się na rozliczenie wydatku na szkolenie w kosztach uzyskania przychodów. W momencie poniesienia wydatku, Kevin nie uzyska dochodu (2000 PLN przychodu – 2000 PLN opłaty za szkolenie = 0 PLN), a zatem nie będzie zobowiązany w danym miesiącu do zapłaty podatku dochodowego.

Opublikowano Ograniczenia, PIT, Samozatrudnienie | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Podobna praca dla dotychczasowego pracodawcy nie wyklucza 19% podatku dla Samozatrudnionego

Do takiej intrygującej konkluzji można dojść po analizie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 05.05.2016 r. sygn. I SA/Gl 1056/15, potwierdzonym prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.09.2018 r (sygn. II FSK 2416/16).

Rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach jest o tyle zaskakujące, że przy nieznaczącej zmianie zakresu zadań otwiera w zasadzie furtkę dla zmiany umowy o pracę (opodatkowaną na zasadach ogólnych) na dużo korzystniejsze (przy wysokich zarobkach) opodatkowanie podatkiem liniowym.

Sprawa dotyczy wykładni art. 9a ust. 1-3 ustawy o PIT, zgodnie z którym dopuszczalne jest opodatkowanie podatkiem liniowym przychodów Samozatrudnionego z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te różnią się od tych, które są wykonywane w ramach stosunku pracy.

Rozpatrywany przez WSA w Gliwicach stan faktyczny dotyczył lekarza zatrudnionego w tym samym szpitalu na umowie o pracę i wykonującego dyżury w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej. W ocenie samozatrudnionego lekarza, samo sprawowanie dyżurów kontraktowych polegających na przyjmowaniu w trybie nagłym nowych pacjentów na wszystkie dziecięce oddziały szpitala i interwencji medycznej w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia nie powinno z przyczyn faktycznych odpowiadać czynnościom szpitalnym wykonywanym w ramach stosunku pracy, gdzie głównym zadaniem było ustalanie planu leczenia i diagnostyki oraz wykonywanie zabiegów z tym związanych, modyfikowanie dawek leków, włączanie nowych leków, umawianie i przeprowadzanie konsultacji, zlecanie badań, interpretowanie ich wyników, jak również prowadzenie wpisów do dokumentacji medycznej.  Zdaniem samozatrudnionego lekarza wyłączenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT nie dotyczy posiadanych kwalifikacji, uprawnień, czy wypełniania obowiązków koniecznych do wykonywania określonego zawodu, lecz jest ograniczone do konkretnych czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy przez podatnika świadczącego usługi na rzecz pracodawcy. Leczenie szpitalne czy sprawowanie dyżurów lekarskich, mimo że często wymagają podejmowania tych samych lub podobnych procedur, działań czy środków leczniczych, zawierających się w czynności „leczenia”, nie są tożsame.

Zdaniem organu podatkowego istotne jest faktyczne wykonywanie takich samych (tożsamych) czynności i ich charakter, a nie nazewnictwo. Wprawdzie zauważono, że zakres (charakter) pracy wykonywanej przez samozatrudnionego lekarza podstawie kontraktu zawartego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ze szpitalem różni się od pracy realizowanej w ramach zawartej ze szpitalem umowy o pracę, gdyż stosunek pracy nie obejmuje niektórych czynności wykonywanych w ramach dyżurów kontraktowych. Jednakże, zdaniem organu już z samego tego oświadczenia wynika, że z wyjątkiem niektórych czynności, czynności wykonywane przez samozatrudnionego lekarza w ramach stosunku pracy i prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej są tożsame. Wskazuje na to stwierdzenie lekarza, że leczenie szpitalne, czy sprawowanie dyżurów lekarskich często wymagają podejmowania tych samych lub podobnych procedur, działań czy środków leczniczych.

Z takim stanowiskiem organu nie zgodził się jednak WSA w Gliwicach. Zdaniem Sądu, „odpowiadającymi czynnościami” w rozumieniu art. 9a ust. 3 ustawy o PIT nie są czynności pokrywające się tylko w części. Sąd zauważył, że stosunek pracy nie obejmował m.in. czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przychodni polegających na badaniach, jak również badaniu dzieci w różnym wieku i sprawowaniu opieki nad pacjentami oddziałów laryngologii i chirurgii. Umowa o pracę Samozatrudnionego lekarza obejmowała natomiast opiekę lekarską na oddziale niemowlęcym, którego obszar (jak wyżej wymieniono) nie powielał się ze sferą świadczonej pomocy medycznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadczone przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską (działalność gospodarczą) należało kwalifikować zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Lekarz prowadzący indywidualną praktykę nie świadczy usług szpitalnych i nie prowadzi działalności w zakresie szpitalnictwa. Usługi i działalność w tym przedmiocie udzielają i prowadzą szpitale.

Praktyczny przykład

Kasia jest lekarzem zatrudnionym w szpitalu na umowie o pracę uzyskującym łączny przychód 5000 PLN brutto. Jednocześnie Kasia zamierza założyć działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczyć usługi medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – wartość tego kontraktu to 10.000 PLN brutto. W sytuacji gdyby Kasia rozliczała działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, przez większą część roku płaciła by 32% PIT. W sytuacji, gdyby Kasia rozliczałaby się podatkiem liniowym, stawka PIT wyniosłaby 19%. Na wynagrodzeniu Kasi z działalności gospodarczej różnica wyniosłaby około 8 tysięcy złotych niższego podatku w skali roku na korzyść podatku liniowego (zakładając, że Kasia drugi próg podatkowy przekroczyłaby mniej więcej w połowie roku – 85.528 PLN dochodu)

Opublikowano Ograniczenia, PIT | Otagowano , | Dodaj komentarz

Rozliczenie w ramach firmy wynagrodzenia z tytulu udostepniania wizerunku przez Samozatrudnionego

Choć może wydawać się to dziwne, zdaniem organów podatkowych nie wszystkie usługi jakie świadczy Samozatrudniony mogą być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jakiś czas temu pisaliśmy o zmieniającej się praktyce w stosunku do sportowców (post – Organy podatkowe potwierdzają prawo sportowców do prowadzenia własnej firmy), teraz wygląda na to, że pewne rozwiązanie można zastosować do wynagrodzenia z tytułu udostępniania wizerunku. Wszystko za sprawą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.04.2016 r., sygn. II FSK 591/14.

Sprawą, którą zajął się NSA była sytuacja sportowca, który oprócz świadczenia na rzecz klubu sportowego usług sportowych, miał świadczyć także usługi o charakterze reklamowym. Na podstawie umowy o świadczenie usług reklamowych sportowiec miał być zobowiązany do wykonywania za wynagrodzeniem usług reklamowych, obejmujących udział we wszystkich imprezach służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku klubu w opinii publicznej (podejmowanie działań polegających na popularyzacji klubu, a w tym udział w konferencjach prasowych). Działania te miały być podejmowane z maksymalnym eksponowaniem i wykorzystaniem materiałów reklamowo-marketingowych sponsorów. W ramach świadczenia usług reklamowych sportowiec miał także wyrazić zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Zobowiązał się również współdziałać z klubem w sposób umożliwiający mu wypełnianie obowiązków wynikających z umów zawartych przez ten klub z osobami trzecimi, w szczególności z umów sponsorskich, reklamowych, a także aktywnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach, służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku klubu.

Organ podatkowy uznał, że skoro źródła powstania przychodu sportowca należy upatrywać w jego rozpoznawalnym wizerunku, na którego utrwalanie miał wyrazić zgodę, za co będzie przysługiwało mu wynagrodzenie, to niezależnie od rodzaju umowy jaką miał zawrzeć w tym względzie, czy to z klubem którego jest zawodnikiem, czy też innymi podmiotami, to przychody uzyskiwane z tego tytułu miały stanowić dla niego przychody z praw majątkowych (opodatkowane na zasadach ogólnych).

Z tym podejściem nie zgodził się NSA. Wprawdzie uznał on, że zgoda sportowca na rozpowszechnianie wizerunku w celach czysto komercyjnych np. reklamowych stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT (opodatkowany na zasadach ogólnych), niemniej nie można w okolicznościach faktycznych sprawy zignorować faktu, że sportowiec w rzeczywistości świadczył także innego rodzaju usługi – a wizerunek, choć jest był nieodłącznym i niezwykle istotnym elementem tych, stanowił jedynie jeden z elementów tejże działalności.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku sportowców, aktorów, czy innych rozpoznawanych osób, należy z dużą starannością podchodzić do ukształtowania wynagrodzenia oraz charakteru zawieranych z reklamodawcami lub innymi organizacjami umów. Konstrukcja umowy oraz podejmowane w jej ramach działania mają niebagatelne skutki  podatkowe.

Praktyczny przykład

Grzegorz jest zawodowym piłkarzem, z którym klub, dla którego występuję Grzegorz, zamierza również wykorzystywać za wynagrodzeniem do działań promocyjnych. Wartość proponowanego w tym zakresie kontraktu to 200 tys. złotych rocznie. W sytuacji gdyby Grzegorz zawarł umowę o udostępnianie wizerunku za tą sumę, podatek PIT, jaki musiałby odprowadzić z tyłu praw majątkowych wyniósłby około 50.000 PLN (18% do 85.528 PLN oraz 30% ponad tą kwotę). Gdyby Grzegorz zawarł umowę o świadczenie usług reklamowych, łączne opodatkowanie wyniosłoby 38.000 PLN (19% z 200.000 PLN).

Opublikowano Ograniczenia, PIT | Otagowano , | Dodaj komentarz

Odliczenie VAT z wydatkow osobistych Samozatrudnionego

Swego czasu głośnym echem odbiła się w mainstreamowych mediach możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzeniem bloga. Jedną z interpretacji indywidualnych opisywaliśmy także na łamach naszego bloga (post: Co z wydatkami na prowadzenie bloga przez Samozatrudnionego?). Jednakże sprawny obserwator powinien zauważyć, że wydawane, korzystne interpretację dotyczyły kosztów uzyskania przychodów – zatem rozpatrzenia możliwości pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Co zatem z podatkiem VAT? Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków Samozatrudnionego związanych z prowadzeniem bloga o tematyce lifestyle’owej?

W tym zakresie odpowiedź można uzyskać analizując interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 8.04.2016 r., sygn. ITPP2/4512-85/16/AK. Tłem do wypowiedzenia się organu podatkowego w zakresie możliwości odliczenia VAT była sytuacja Samozatrudnionego prowadzącego blog internetowy o tematyce lajfstajlowej (kultura i sztuka, moda męska, podróże kulinaria, alkohol, tech, itp.) Blog ilustrowany jest bardzo dużą ilością zdjęć stylizacji (a czasem nawet filmów), testowanych produktów, zdjęć kulinariów, zdjęć i filmów z podróży. Samozatrudniony zastanawiał się, czy prowadząc skomercjalizowany blog na powyższe tematy może odliczać podatek naliczony z tytułu nabycia produktów testowanych lub opisywanych na blogu.

Organ podatkowy okazał się bardzo sceptyczny i wydał interpretację negatywną. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że nabywane przez Samozatrudnionego – blogera towary i usługi były wykorzystywane do celów osobistych swoich i najbliższej rodziny, w tym w znacznej mierze do celów sportu, turystyki, rekreacji i rozrywki. Natomiast sam fakt nabywania towarów i usług w celu zwiększania popularności bloga poprzez umieszczanie w nim zdjęć i filmów promujących „produkt”, a więc stylu życia Samozatrudnionego, okazał się – w ocenie tutejszego organu – przesłanką niewystarczającą, aby nabycia te powiązać z konkretnymi transakcjami rodzącymi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, nawet jeżeli hipotetycznie (co nie oznacza, że faktycznie) atrakcyjność bloga skłaniać będzie potencjalnych klientów do współpracy z Samozatrudnionym blogerem.

W konsekwencji, trzeba z należytą starannością podchodzić do odliczenia podatku VAT z wydatków, które tylko w luźny sposób pozostają powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takie wydatki mogą być bowiem zakwestionowane, a odliczony podatek VAT podlegać zwrotowi do urzędu skarbowego wraz z odsetkami.

Praktyczny przykład

Patrycja jest tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego, która jednocześnie prowadzi bloga o kulturze Hiszpanii. Patrycja współpracuje jednym z dużych hiszpańskich deweloperów i wystawia fakturę ryczałtową na 6000 PLN plus podatek VAT (1380 PLN) za 60 godzin tłumaczeń. Patrycja postanowiła opisać na swoim blogu usługę cateringową hiszpańskiej restauracji, którą zamówiła na spotkanie rodzinne. Faktura za usługę cateringową wyniosła 2000 PLN netto plus 8% VAT (160 PLN). Patrycja odliczyła podatek VAT za usługę cateringową od faktury wystawionej na hiszpańskiego dewelopera i wpłaciła do urzędu skarbowego 1220 PLN (1380 PLN – 160 PLN). Urząd skarbowy, w ramach czynności sprawdzających hiszpańskiej restauracji, po czasie zakwestionował wydatek jako niezwiązany z czynnościami opodatkowanymi VAT. Patrycja musiała zwrócić urzędowi 160 PLN wraz z odsetkami za zwłokę.

Opublikowano VAT | Otagowano | Dodaj komentarz