Sprzedaż wynajmowanego mieszkania bez podatku dochodowego

Sprzedaż wynajmowanego mieszkania bez podatku dochodowego

Wiele osób uważa zakup mieszkania jako dobrą inwestycję. Można go kupić, odnowić i sprzedać z dużym zyskiem. Zdarzają się też sytuacje kiedy Samozatrudnieni chcą lub też muszą zmienić swoje miejsce pracy i sprzedać dotychczasowe wykorzystywane mieszkanie jako biuro na inne. Co jednak zrobić z podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła? Czy ten podatek jest w każdej sytuacji należny? Jak się okazuje – nie, przynajmniej zgodnie z  interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 30.06.2020, sygn nr 0115-KDWT.4011.8.2020.1.JŁ/

Interpretacja dotyczyła osoby samozatrudnionej, która prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wynajmie oraz zarządzaniu własnymi lub dzierżawionymi nieruchomościami. Wnioskodawca był właścicielem pięciu różnych lokali oraz współwłaścicielem jeszcze jednego, które nabył w latach 2014-2019. Lokale te były wynajmowane w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo stawką 19% oraz są wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dokonywania amortyzacji od ich wartości.

Wnioskodawca zastanawiał się czy sprzedaż lokalu, który był wynajmowany w ramach działalności gospodarczej, po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostało ono nabyte, będzie rozpatrywane jako przychód ze zbycia majątku niepodlegający opodatkowaniu.

Organ podatkowy stwierdził, że faktycznie, zgodnie z ustawą PIT przychód może nie powstać. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że w omawianej sprawie z tytułu odpłatnego zbycia przez Samozatrudnionego lokali mieszkalnych, nie powstanie przychód z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyjątek (dotyczący lokali mieszkalnych) zawarty we wskazanym wyżej art. 14 ust. 2c ww. ustawy. Do odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych, w sytuacji gdy są one wynajęte w celach zarobkowych w ramach działalności gospodarczej (wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej), zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym sprzedaż wynajmowanego mieszkania nie jest przychodem, jeśli nastąpi po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym zostało nabyte, nawet jeżeli mieszkanie było wynajmowane w ramach działalności gospodarczej (a nie w ramach majątku osobistego) Jest to bardzo korzystna sytuacja dla podatników. Bowiem wydatki na lokale oraz odpisy amortyzacyjne zaliczają oni do kosztów, które zmniejszają zobowiązania podatkowe, a po upływie pięciu lat nie muszą płacić podatku przy sprzedaży.

Praktyczny przykład

Waldemar jest osobą, która kupuje mieszkania a następnie przeznacza je na wynajem. Jego działalność jest opodatkowana liniowo stawką 19%, a mieszkania są wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ich wartości. Waldemar posiada cztery mieszkania, a pierwsze z nich zakupił w 2014 roku za 300 tys PLN. W 2020 roku uznał, że kupiłby nowsze i lepiej wyposażone mieszkanie, które mógłby wynajmować za większą cenę, ale nie ma wystarczających środków. Z racji tego że ceny mieszkań znacząco wzrosły uznał, że mógłby sprzedać jedno ze swoich mieszkań, co pozwoliłoby mu na zakup nowego. Wybór padł na mieszkanie, które zakupił jako pierwsze, z racji tego że od końca roku 2014 do roku 2020 minęło już pięć lat, dzięki czemu nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od zbycia nieruchomości (za 500 tys. PLN) i wzrostu różnicy pomiędzy ceną nabycia (300 tys. PLN), a zbycia (500 tys. PLN). Oszczędność na podatku dochodowym wynosi 19% x 200 tys = 38 tys. PLN)