Wydatki na naukę, a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na naukę, a koszty uzyskania przychodów

Nie podlega żadnym wątpliwością, że w celu świadczenia usług jak najwyższej jakości, osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę na różnego rodzaju szkoleniach. Nierzadko zdarza się, że w tym zakresie Samozatrudnieni ponoszą znaczne wydatki, np. na czesne dodatkowych studiów podyplomowych.

Fiskus bardzo często kwestionuje możliwość zaliczenia wydatków na kształcenie do kosztów uzyskania przychodów. Ostatnio bardzo boleśnie przekonał się o tym pewien radca prawny, któremu NSA w prawomocnym wyroku z dnia 17.10.2014 r. sygn. II FSK 2304/12 odmówił zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na aplikację radcowską, tłumacząc tym, że te wydatki mają w istocie charakter osobisty i służą zdobyciu kwalifikacji zawodowych, a ich związek z uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej jest zbyt odległy.

Niemniej, stanowisko organów podatkowych nie zawsze jest negatywne. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 18.05.2015 r., sygn. IBPBI/1/511-228/15/ŚS uznał np., że w sytuacji w której studia podyplomowe (w sprawie będącej przedmiotem wniosku dotyczyły sprzedaży) są związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, a wiedza na nich zdobyta wpłynie na wysokość uzyskiwanych z działalności gospodarczej przychodów lub zachowanie, czy zabezpieczenie źródła przychodów, to wydatki na czesne, opłaty za dojazdy i zakup pomocy dydaktycznych mogą być kosztem uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej ponadto podkreślił, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na przychody osiągane z działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, zalecamy podchodzić z ostrożnością do zaliczenia wydatków na kształcenie do kosztów uzyskania przychodów. Wygląda na to, że bardzo często zakwestionowanie zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów zależy od całokształtu okoliczności faktycznych w danej sprawie i podejścia organów podatkowych.

Tags: