Zamiana umowy o pracę na współpracę możliwa (i opłacalna)!

Zamiana umowy o pracę na współpracę możliwa (i opłacalna)!

Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11.03.2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.880.2021.7.MS), w przypadku, gdy były pracownik spółki stał się jej usługodawcą, spółka nie ma obowiązku pobierać zaliczki na podatek PIT od płaconego mu wynagrodzenia.

Powyższa informacja stanowi dobrą informację zarówno dla osób prawnych, takich jak spółki jak również dla samozatrudnionych, często zarabiających na umowie typu B2B.

Pandemia, postęp technologii, jak i rosnąca w zawrotnym tempie ilość nowych opłat oraz podatków popchnęły Polaków do szukania coraz to nowszych sposobów optymalizacji finansowej, w tym podatkowej. Coraz popularniejsze zaczęły stawać się współprace typu B2B, w których usługobiorca nawiązywał współpracę z usługodawcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – często byłym pracownikiem.

Od marca zeszłego roku samozatrudnieni mogą mieć pewność, że ich wynagrodzenie wypłacane przez usługobiorcę będzie stanowić przychody z pozarolniczej działalności, a nie przychód powstały ze stosunku pracy.

Usługodawca, zdaniem Dyrektora KIS w zarysowanym powyżej scenariuszu, spełnia przesłanki wymagane przez art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT. Usługodawca bowiem:

  • posiadając uprawnienia zawodowe, bez wątpienia będzie świadczył usługi,
  • będzie działać w celu osiągnięcia zysku (dochodu) i podejmowane przez niego działania będą ukierunkowane na osiągnięcie tego celu, a więc działalność będzie mieć charakter usługowy,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą we własnym imieniu bez względu na jej rezultat. Oznacza to, że usługodawca będzie odpowiedzialni za rezultat swojej aktywności gospodarczej niezależnie od tego, czy będzie to wiązało się z uzyskaniem przez niego w danym okresie rozliczeniowym dochodu, czy poniesieniem straty. Nie będzie też działali w cudzym imieniu.
  • wymóg prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły przejawia się w wykonywaniu przez dany podmiot (przedsiębiorcę) czynności powtarzalnych w taki sposób, że tworzą one pewną całość, a nie stanową oderwanego katalogu świadczeń określonych rzeczy lub usług. Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany oznacza, że przedsiębiorca podejmuje pewien wysiłek organizacyjny w związku z jej prowadzeniem. Można tu mówić zarówno o tym, że działalność gospodarcza związana jest z wyborem określonej formy organizacyjno-prawnej, jak i chociażby o zapewnieniu lokalu, czy innego sprzętu niezbędnego do jej prowadzenia.

Dodatkowo taki usługodawca nie spełni wymogów przewidzianych w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT odnośnie cech prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ponieważ:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi usługodawca, a nie zlecający wykonanie tych czynności,
  • usługodawca będzie samodzielnie decydować o tym, jakie czynności uzna za właściwe i niezbędne do osiągnięcia właściwego rezultatu świadczonych przez siebie usług;
  • usługodawca będzie również ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością. Nie będzie tego wykluczać okoliczność, że może on wystawić tylko jedną fakturę w miesiącu na rzecz usługobiorcy.

Usługodawca w tej sytuacji będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, związanym uprawianym przez nich zawodem, a wynagrodzenia będą mu wypłacane na podstawie wystawionych przez niego faktur.


Praktyczny przykład

Pani Zofia jest zatrudniono w firmie zajmującej się m.in. tworzeniem znaków handlowych, log itp. Otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Bardziej jednak niż na płatnym urlopie zależy jej na wyższym wynagrodzeniu, jakie otrzyma w przypadku założenia jednoosobowej działalności gospodarczej i przejścia ze swoim pracodawcą na współpracę B2B. W związku z interpretacją Dyrektora KIS, omawianą w niniejszym wpisie, zarówno ona, jak i jej były pracodawca, mogą być pewni, że po zawiązaniu współpracy pracodawca/usługobiorca nie będzie musiał pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego do osób fizycznych. Pani Zofia, nie dość, że będzie otrzymywać atrakcyjniejsze wynagrodzenie, to również będzie rozliczać się z Urzędem Skarbowym oddzielnie, na lepszych zasadach.