Rozliczenie VAT

1. WSTĘP

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT, Samozatrudnieni, z pewnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do rodzaju prowadzonej działalności mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT do momentu przekroczenia proporcjonalnie w skali roku 200.000 zł przychodu.

Podatnicy VAT są zobowiązani do rejestracji w podatku VAT i złożenia formularzu VAT – R przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej.

Podatnik VAT jest zobowiązany do:

  • wystawiania faktur VAT w związku ze sprzedażą towarów lub wykonywaniem usług na rzecz przedsiębiorców lub wystawiania paragonów fiskalnych na rzecz konsumentów,
  • miesięcznego prowadzenia ewidencji zakupów VAT
  • miesięcznego prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT
  • składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • składania miesięcznych plików JPK VAT

 Praktyczny przykład

Janusz jest taksówkarzem. W celu wykonywania przez siebie usług przewozu osób, Janusz postanowił wziąć w leasing samochód osobowy. Przedmiotowy samochód będzie służył Januszowi wyłącznie do wykonywania działalności gospodarczej. Rata leasingu Janusza wynosi 1000 złotych plus 23% VAT. Ponadto Janusz przeznacza na benzynę w miesiącu 2000 złotych plus 23% VAT oraz opłatę na rzecz korporacji taksówkarskiej w wysokości 500 złotych plus 23% VAT. Janusz uzyskuje dochód w wysokości 10000 złotych netto plus 8% VAT (przewóz osób jest opodatkowany niższą stawką VAT niż stawka podstawowa. Januszowi z prowadzonej ewidencji sprzedaży wynika VAT należny w wysokości 800 złotych (10000 x 8% VAT). Z prowadzonej ewidencji zakupów, Januszowi wynika podatek VAT w wysokości 805 złotych [(1000 + 500 + 2000 ) x 23% VAT = 3500 x 23% VAT = 805 złotych]. Po rozliczeniu na formularzu VAT-7, Januszowi wychodzi nadwyżka podatku VAT w wysokości 5 złotych w danym miesiącu (VAT należny – VAT naliczony –> 800 zł – 805 złotych).

2. ODLICZENIE VAT

Samozatrudniony prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT (podatkiem od towarów i usług) może odliczyć podatek VAT z faktur zakupowych potwierdzających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Samozatrudnionego.

Warunkiem odliczenia jest wykazanie związku zakupionych towarów lub świadczonych z wykonywaniem przez Samozatrudnionego czynności opodatkowanych, tj. najczęściej świadczenia przez Samozatrudnionego usług objętych podatkiem VAT. W konsekwencji, jeżeli Samozatrudniony nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT do 150.000 złotych w skali roku lub nie świadczy usług zwolnionych z podatku VAT (takich jak np. usługi pośrednictwa finansowego, czy usługi medyczne) przysługuje mu prawo do odliczenia VAT.

Praktyczny przykład

Kinga jest samozatrudnionym marketingowcem stale współpracującym z jedną z międzynarodowych agencji. Kinga wystawia na swojego Zleceniodawcę (międzynarodową agencję) co miesiąc fakturę na 9.000 złotych plus podatek VAT w wysokości 2070 złotych (23%). Do swojej pracy Kinga nabyła notebooka marki Dell za kwotę 2000 złotych plus 23% podatku VAT (460 złotych). Kinga rozlicza podatek VAT miesięcznie. Generalnie Kinga w całości wpłaca podatek VAT z wystawionej faktury do urzędu skarbowego (Kinga rzadko zakupuje towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT). W miesiącu nabycia komputera, który będzie w całości wykorzystywany w działalności gospodarczej, do urzędu skarbowego Kinga wpłaci 1610 złotych (2070 złotych – 460 złotych).

3. WSTĘP DO PRZYKŁADOWYCH ROZLICZEŃ

Przypominam nasz stan faktyczny będący podstawą wypełnienia dokumentów. Podkreślony został fragment, którego dotyczą wypełniane dokumenty.

Jarosław Wspaniały, zamieszkały przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Warszawie (03-719 , dzielnica Warszawa Praga) przez trzy lata pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Henryka Wielkiego na umowie zlecenia. W związku ze zdaniem egzaminu radcowskiego, postanowił z dniem pierwszym czerwca 2016 założyć działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Wspaniały Radca Prawny. Przedmiotem działalności będzie świadczenie usług prawnych

1.  Jarosław Wspaniały wypełnił 31 maja 2016 r. w urzędzie gmin druk CEIDG-1, w którym zadeklarował rozliczenie podatku PIT na zasadach ogólnych i płatność zaliczek w okresach miesięcznych.

2. W dniu 1 czerwca 2016, Jarosław Wspaniały udał się do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania i wypełnił formularz VAT-R rejestrując się na podatek VAT (wybierając rozliczenie miesięczne).

3. Tego samego dnia, Jarosław Wspaniały złożył w ZUS formularz ZUS ZUA i zarejestrował się jako płatnik tzw. małego ZUS. Zrezygnował z ubezpieczenia chorobowego.

Tym samym skończył wszystkie podstawowe obowiązki rejestracyjne.

Jarosław Wspaniały zamierzał w ramach działalności gospodarczej nadal świadczyć usługi dla byłego zleceniodawcy. Jarosław Wspaniały umówił się na wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.500 PLN powiększone o VAT (23%). Fakturę na  Kancelarię Radcy Prawnego Henryka Wielkiego wystawił z końcem miesiąca (30 czerwca 2016 r). W pierwszym miesiącu prowadzenia działalności Jarosław Wspaniały poniósł koszty opłaty za telefon komórkowy w wysokości 150 PLN powiększona o VAT (23%; faktura z dnia 29 czerwca 2016 r.) oraz opłaty za korzystanie z sytemu informacji prawnej w wysokości 500 PLN powiększona o wartość VAT (23%; faktura z 30 czerwca 2016 r.).

Z dniem pierwszy lipca 2016 r. Jarosław Wspaniały rozpoczął miesięczne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w okresie 1 czerwca 2016 – 30 czerwca 2016 r. Wypełnił:

1. Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz obliczył należny podatek PIT;

2. Ewidencję sprzedaży VAT;

3. Ewidencję zakupów VAT;

4. Na podstawie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT wypełnił deklarację VAT-7 oraz zaniósł ją do właściwego urzędu skarbowego;

5. Deklarację ZUS DRA oraz zaniósł ją do właściwego organu ZUS

Po wypełnieniu deklaracji, Jarosław Wspaniały:

1. Do 10 lipca 2016 r.  zapłacił ZUS.

2. Do 20 lipca 2016 r. zapłacił zaliczkę na podatek PIT

3. Do 25 lipca 2016 r. zapłacił podatek VAT.

4. PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONA EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT

Prawidłowo wypełnioną ewidencję zakupów VAT oraz wersję pustą dla przykładowego miesiąca rozliczeniowego Samozatrudnionego można podejrzeć klikając w poniższy link

Wersja pusta, do samodzielnego wypełnienia znajduje się na dysku.

5. PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONA EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT

Prawidłowo wypełnioną ewidencję sprzedaży VAT dla przykładowego miesiąca rozliczeniowego Samozatrudnionego można podejrzeć klikając w poniższy link

Wersja pusta, do samodzielnego wypełnienia znajduje się na dysku.

6. PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONA DEKLARACJA VAT-7

Prawidłowo wypełnioną deklarację VAT-7 dla przykładowego miesiąca rozliczeniowego Samozatrudnionego można podejrzeć klikając w poniższy link

Wersja pusta, do samodzielnego wypełnienia znajduje się na dysku.

Deklarację należy wysyłać miesięcznie (w przypadku rozliczeń kwartalnych, wypełnia się deklarację VAT-7K), do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

7. PRZYKŁADOWY PRZELEW NA VAT

Prawidłowo wypełniony przelew na podatek VAT dla Samozatrudnionego prowadzącego działalność można podejrzeć klikając w poniższy link

Wersja pusta, do samodzielnego wypełnienia znajduje się na dysku.

Przelew na podatek na konto właściwego organu należy dokonać 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

8. PRZESŁANIE PLIKU JPK VAT

Na stronie: www.jpk.mf.gov.pl  w odnośniku: „Wypełnij plik JPK_VAT” została opisana krok po kroku procedura składania pliku JPK_VAT.