Działalność gospodarcza, a 50% koszty uzyskania przychodów od przeniesienia autorskich praw majątkowych

Działalność gospodarcza, a 50% koszty uzyskania przychodów od przeniesienia autorskich praw majątkowych

Częstą praktyką wykorzystywaną w wielu korporacjach zatrudniających np. informatyków jest dzielenie otrzymywanego przez nich wynagrodzenia na dwie części: z tytułu samego zatrudnienia oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (stworzenie przez informatyka utworu i odpłatne zbycie go pracodawcy). Jak łatwo można się domyślić, popularność takiego rozwiązania w zakresie wypłaty wynagrodzenia znajduje swoje uzasadnienie w przepisach prawa podatkowego. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku umowy o pracę wykazuje się niskie koszty uzyskania przychodu – 111,25 PLN lub 139,06 PLN (praca poza miejscem zamieszkania). W przypadku zaś przeniesienia autorskich praw majątkowych, istnieje możliwość wykazania kosztów uzyskania przychów w wysokości 50% wypłaconego wynagrodzenia (zatem znacznie więcej niż 111,25, czy 139,06 PLN). Ma to zasadniczy wpływ na wysokość obciążeń podatkowych i tym samym wynagrodzenie netto otrzymywane przez pracownika (praktyczny przykład na dole).

Niestety, z 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów nie mogą korzystać osoby Samozatrudnione, które prowadzą działalność gospodarczą. Niekorzystne dla Samozatrudnionych stanowisko zostało potwierdzone m.in. w  interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 06.08.2015 r., sygn. IBPB-1-1/4511-210/15/DW. Kanwą przedmiotowej interpretacji był stan faktyczny, w którym informatyk zawarł umowę ze spółką, której przedmiotem jest projektowanie, prototypowanie, implementacja oraz dokumentowanie oprogramowania. Informatyk prowadzący własną działalność gospodarczą wykonywał wszystkie czynności prowadzące do wytworzenia utworów w postaci dokumentacji oraz kodu źródłowego gotowego oprogramowania. Następnie Informatyk – wykonawca przenosił na zamawiającego – spółkę, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, autorskie prawa majątkowe do wszystkich wykonywanych utworów. Umowa pomiędzy informatykiem i spółką przewidywała wysokość wynagrodzenia osobno za wytworzenie utworów oraz osobno za przeniesienie autorskich praw majątkowych do tychże utworów. Realizacja całościowej usługi (czyli tworzenia utworów wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych) była dokumentowana fakturami VAT.

Informatyk stał na stanowisku, że do przychodów z tytułu sprzedaży praw autorskich do stworzonego przez niego programu komputerowego będą miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak organ podatkowy. Zdaniem urzędników, przychody uzyskane przez informatyka z tytułu przeniesienia na spółkę praw autorskich do stworzonych przez niego utworów podlegają kumulacji z pozostałymi przychodami ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza. Winny zostać zatem rozliczone według zasad właściwych dla tego źródła przychodów z uwzględnieniem wybranej przez informatyka formy opodatkowania dochodów. Stanowisko organu podatkowego znajduje także potwierdzenie w przepisach prawa podatkowego, tj. art. 22 ust. 12 ustawy o PIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy (m.in. ryczałtowe 50% koszty uzyskania przychodów) nie mają zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 14, a zatem uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Praktyczny przykład

Paweł był informatykiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w jednej z międzynarodowych korporacji. Paweł otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5000 złotych brutto:

  • 2500 złotych brutto było wypłacanych na podstawie umowy o pracę,
  • 2500 złotych na podstawie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

 

Pracodawca odprowadzał zaliczkę na podatek dochodowy z 2500 złotych w wysokości 155 złotych [2500 – koszty uzyskania przychodu 111,25 – ZUS społeczne) – ZUS zdrowotne; netto 1800 PLN]. Z pozostałych 2500 złotych nie wychodził podatek do zapłacenia [2500 – koszty uzyskania przychodu: 50%x 2500 – ZUS społeczne) – ZUS zdrowotne; netto 2000 PLN]. Paweł zakończył jednak pracę w międzynarodowej korporacji na podstawie umowy o pracę. Zakładając własną firmę, chciał nadal korzystać z 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do swoich projektów. Organ podatkowy nie zgodził się jednak ze stanowiskiem Pawła. Paweł może w swojej działalności gospodarczej odliczać jedynie wydatki faktycznie poniesione.

Tags:
,