Optymalizacja ZUS?

Optymalizacja ZUS?

Samozatrudnieni, jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązani do ponoszenia stałych kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnych od osiąganych dochodów. Dla większości samozatrudnionych, których dochód jest wyższy od podstawy opodatkowania ZUS (w 2014 roku jest to kwota 2247,60 złotych), jest to rozwiązaniem podatkowo korzystnym. Jednakże niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy działalność samozatrudnionego przynosi straty lub nie przynosi oczekiwanych zysków. Pomimo niewysokich dochodów, samozatrudnieni wciąż są obowiązani do płatności na rzecz ZUS. Formą prowadzenia działalności, która nie podlega oskładkowaniu jest spółka kapitałowa.

Rozważanym rozwiązaniem może być zawiązanie spółki z o.o. i określenie uchwałą zgromadzenia wspólników wysokości wynagrodzenia członka zarządu, przysługującego mu z tytułu sprawowania tej funkcji. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego członkostwo w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkiem prawnym odrębnym od stosunku pracy. Pełnienie funkcji członka zarządu jedynie na podstawie aktu powołania skutkuje niepodleganiem ubezpieczeniom społecznym z uwagi na brak tytułu, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (potocznie ustawa o ZUS).

Powyższe, korzystne dla przedsiębiorców przepisy zostały także potwierdzone przez Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji  nr. WPI/200000/43/22/2014. Organ potwierdził, iż ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera zamknięty katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom. Wśród nich nie zostali wymienieni członkowie zarządu otrzymujący wynagrodzenie za sprawowanie tej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. W konsekwencji nie są zobowiązani do opłacania składek ZUS z tego tytułu.

Tags: