Prokurent, a rozliczenie podatkiem liniowym

Prokurent, a rozliczenie podatkiem liniowym

Rozliczenie podatkiem liniowym uzyskiwanych dochodów jest w szczególności bardzo korzystne dla osób, które osiągają wysokie dochody opodatkowywane na zasadach ogólnych – 18% do łącznej kwoty dochodu wynoszącej 85.528 złotych oraz 32% powyżej tej kwoty. Do osób uzyskujących w Polsce tak wysokie dochody z pewnością zaliczają się prokurenci – pełnomocnicy zarządów spółek mający prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz tych spółek. Bardzo często prokurentami są osoby będące właścicielami spółek, które w całości dążą do ograniczenia odpowiedzialności za długi spółek (wspólnik będący członkiem zarządu może odpowiadać bowiem subsydiarnie ze spółką w sytuacji w której spóźni się z ogłoszeniem upadłości spółki).

Niestety, Samozatrudnieni prokurenci nie mogą skorzystać z dobrodziejstw opodatkowania uzyskiwanych przez siebie dochodów podatkiem liniowym. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21.08.2015 r., sygn. II FSK 1491/13. NSA wydał niekorzystny dla podatnika wyrok, na podstawie stanu faktycznego, o którego ocenę zwrócił się wnioskodawca w pisemnej interpretacji indywidualnej. Zostało w niej wskazane, że Wnioskodawca ma zamiar wykonywać funkcję prokurenta w różnych spółkach prawa handlowego. W tym celu zamierza zarejestrować działalność gospodarczą. Jako prokurent w różnych spółkach przyjmie na siebie realizację określonych obowiązków względem każdej ze spółek udzielających prokury i odpowiedzialność za wykonane czynności, w szczególności prokurent będzie nie tylko upoważniony do wykonywania funkcji prokurenta uchwałą zarządu poszczególnej spółki o udzieleniu prokury, lecz będzie również akceptował tzw. regulamin prokury, określający kompetencje i obowiązki prokurenta w danej spółce. Prokurent będzie świadczył usługi administracyjne, doradcze i usługi prawnicze. Prokurent nie będzie świadczył usług zarządzania. Uchwała zarządu danej spółki, będzie również określać wynagrodzenie za wykonywaną funkcje. Poza ww. dokumentami, określającymi zakres wzajemnych praw i obowiązków, będzie zawarta formalna umowa o świadczenie usług. Podstawą do świadczenia usług oraz wypłaty wynagrodzenia, będzie umowa o świadczenie usług obejmująca swoim zakresem funkcję i obowiązki prokurenta.

NSA w krótkim uzasadnieniu wyroku stwierdził, że przyjęcie, że realizacja prokury jest źródłem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi nieprawidłową ocenę możliwości zastosowania prawa materialnego w postaci art. 109 ¹ K.c. i art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

Praktyczny przykład

Piotr jest większościowym wspólnikiem spółki kapitałowej – start-up w branży technologicznej. Pozostałymi wspólnikami Piotra w spółce kapitałowej są jego znajomi. Piotr nie jest pewny, czy jego spółka będzie przynosiła zyski, czy generowała straty. Piotr obawia się jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za długi spółki. Równocześnie, Piotr chciałby mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie założonej firmy. W związku z powyższym, Piotr zostanie powołany na stanowisko prokurenta (prokura jednoosobowa). Z tytułu udzielenia prokury, Piotrowi przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości 20.000 złotych miesięcznie. Przedmiotowe wynagrodzenie Piotr chciał opodatkowywać w ramach działalności gospodarczej, 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niestety, nie zgodził się na to urząd skarbowy. W konsekwencji, Piotr zamiast 3800 złotych* podatku dochodowego miesięcznie (20.000 zł x 19%) będzie zobowiązany do płacenia 5300 złotych miesięcznie** {[18% PIT x 85000 złotych + 32% x (20.000 zł x 12  – 85000)]/12}

 

* powyższy przykład nie uwzględnia składki ZUS

**kwota podatku przybliżona

Tags: