Amortyzacja mieszkania potencjalnym kosztem podatkowym Samozatrudnionego

 Amortyzacja mieszkania potencjalnym kosztem podatkowym Samozatrudnionego

Tematami, które na blogu cieszą się największą popularnością są te, które wiążą się z optymalizacją kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Trudno się temu dziwić – niemal każdy szuka możliwości oszczędności podatkowych. Wydatkiem, który nie był przez nas jeszcze opisywany, a który może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jest nabycie nieruchomości mieszkalnej i przeznaczenie jej na cele firmowe.

Należy zauważyć, iż wydatek poczyniony na nabycie takiej nieruchomości nie może być uznany jednorazowo za koszt uzyskania przychodu. Jako środek trwały, podlega on jednak amortyzacji. Standardowa stawka amortyzacyjna nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej wynosi 1,5% jej wartości. Oznacza to, że każdego roku, w którym nieruchomość mieszkalna jest w całości wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej, rocznym kosztem uzyskania przychodu jest 1,5% jej wartości.

Innymi słowy, na każde 100.000 złotych poczynionego wydatku, przychód uzyskiwany przez Samozatrudnionego w skali roku może zostać obniżony o 1.500 złotych. Mieszkanie może zostać zatem w całości zamortyzowane dopiero w ciągu 40 lat.

Niemniej, ustawa o PIT, w art. 22j wskazuje, że pod pewnymi warunkami, lokal mieszkalny może być amortyzowany według preferencyjnej stawki 10%, tj. w okresie 10 lat. Warunkiem do skorzystania z przyśpieszonej stawki amortyzacyjnej jest wykazanie przez podatnika, że lokal mieszkalny nabyty do prowadzenia w nim działalności gospodarczej jest:

  • używany, tzn. był wykorzystywany przed jego nabyciem przez okres 60 miesięcy, lub
  • ulepszony, tzn. jeżeli przed wprowadzeniem go do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły 30% jego wartości początkowej.

 

W sytuacji, w której zakupiony przez Samozatrudnionego lokal mieszkalny do celów prowadzenia działalności gospodarczej spełnia przynajmniej jeden z dwóch powyższych warunków, istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki amortyzacyjnej 10%. W konsekwencji, na każde 100.000 złotych poczynionego wydatku, przychód uzyskiwany przez Samozatrudnionego w skali roku może zostać obniżony o 10.000 złotych. Mieszkanie nabyte do celów prowadzenia w nim działalności gospodarczej może zostać zamortyzowane w ciągu 10 lat.

O możliwości korzystnego podatkowo rozliczenia nabywanego lokalu mieszkalnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wypowiadał się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 28.07.2015 r., sygn. I SA/Rz 433/15

Końcowo, należy pamiętać, że przy potencjalnej sprzedaży zamortyzowanego w ramach działalności gospodarczej mieszkania, Samozatrudniony będzie zobowiązany do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Tags: