Kontrakt menadżerski, a ZUS

Kontrakt menadżerski, a ZUS

Nieustannie jedną z popularniejszych form Samozatrudnienia jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest zarządzanie innymi przedsiębiorstwami. Z naszej praktyki wynika, że taka forma współpracy z macierzystym przedsiębiorstwem wybierana jest w szczególności przez menadżerów i członków zarządu uzyskujących znaczne dochody. Pomimo że generalnie prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z korzystniejszym opodatkowaniem i oskładkowaniem dochodów niż w ramach stosunku pracy, ta zasada generalna zdaje się jednak znajdować pewne ograniczenia w zakresie kontraktów menadżerskich.

Należy bowiem zauważyć, o czym już informowaliśmy na blogu, że Samozatrudnionemu prowadzącemu działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie zarządzenia innym przedsiębiorstwem, sama ustawa o PIT, jak i organy podatkowe odmawiają rozliczenia kosztów podatkowych jak przy działalności gospodarczej oraz możliwości skorzystania z podatku liniowego.

Niemniej, wciąż wielu menadżerów decydowało się na taką formę współpracy z zarządzanym przedsiębiorstwem ze względu na preferencyjną, w stosunku do umowy o pracę, czy umowy zlecenia, możliwość rozliczania ZUS w stałej zryczałtowanej wysokości, niezależnej od osiąganych z tytułu kontraktu menadżerskiego przychodów. Jednakże i takie, niewątpliwie korzystne rozliczenie zdaje się być już niemożliwe.

W dniu 17 czerwca 2015 r, Sąd Najwyższy wydał bowiem uchwałę o sygn. akt I UK 207/14, w której uznał, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług, a nie prowadzona działalność gospodarcza. Konsekwencją podjętej uchwały jest pozbawienie menadżerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem możliwości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości właściwej dla przedsiębiorców. Składki ZUS powinny być zatem potrącane przez zarządzane przez menadżerów przedsiębiorstwa na zasadach właściwych dla umów zleceń (podstawą oskładkowania jest wysokość zawartego kontraktu menadżerskiego).

Naszym zdaniem przedmiotowa uchwała powinna nadać impuls samozatrudnionym menadżerom prowadzącym działalność gospodarczą nie tylko do zweryfikowania swoich rozliczeń podatkowych, ale i na nowo ułożenia stosunków gospodarczych z zarządzanym przedsiębiorstwem.

Tags: