Odliczenie 100% podatku VAT od leasingu, a zmiana przeznaczenia samochodu służbowego

Odliczenie 100% podatku VAT od leasingu, a zmiana przeznaczenia samochodu służbowego

Jednym z głównych kosztów prowadzonej przez Samozatrudnionego działalności gospodarczej jest samochód służbowy. Bardzo często taki samochód służbowy nie służy jednak wyłącznie działalności gospodarczej – Samozatrudniony użytkuje go także w sposób mieszany. Prawodawca w ustawie o VAT przewidział taką sytuację i stwierdził, że od nabycia takiego samochodu, opłat leasingowych, czy różnego rodzaju opłat eksploatacyjnych istnieje możliwość odliczenia tylko 50% podatku VAT. Samozatrudnieni nie ustają jednak w poszukiwaniu możliwości optymalizacyjnych w tym zakresie i  odliczenia 100% podatku VAT.

Jednym z takich przykładów jest interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2018 r., sygn. 0112-KDIL4.4012.145.2018.1.JK. Podstawą wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych była sytuacja przedsiębiorcy, który planował wziąć w leasing operacyjny nowy samochód o masie poniżej 3,5 t i dokonując zgłoszenia na formularzu VAT-26 we właściwym urzędzie skarbowym przeznaczyć go wyłącznie do celów firmowych (co umożliwiałoby mu odliczanie 100% podatku VAT od opłat leasingowej – wstępnej, raty, czy też serwisu itd.). Co jednak istotne, Samozatrudniony planował wycofać auto z użytku wyłącznie firmowego i przeznaczyć go na użytek mieszany (po 3 miesiącach). Zdaniem Samozatrudnionego nie będzie miał on obowiązku dokonywać korekty odliczonego podatku VAT z opłat leasingowych, czy serwisowych w tym trzymiesięcznym okresie, w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu (która to korekta podatku VAT nastąpiłaby bezsprzecznie gdyby samochód był nabyty jako środek trwały).

Organ podatkowy przyznał rację Samozatrudnionemu. Uznał, że w sytuacji, w której Samozatrudniony będzie pierwotnie wykorzystywał wyłącznie samochód w leasingu operacyjnym do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 4 ustawy i w związku z tym faktem odliczy pełną kwotę podatku naliczonego od kosztów leasingu typu wpłata wstępna, raty, serwis itd., a następnie zmieni przeznaczenie tego samochodu i pojazd ten będzie wykorzystywany do działalności „mieszanej”, to nie wystąpią wynikające z art. 90b ustawy przesłanki warunkujące obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego za okresy rozliczeniowe przed zmianą przeznaczenia.

Powyższa interpretacja jest szczególnie korzystna dla tych Samozatrudnionych, którzy planują zapłatę dużej wstępnej opłaty leasingowej i zamierzają przez jakiś czas prowadzić pełną ewidencję przebiegu pojazdu. Należy jednak ze szczególną ostrożnością podchodzić do obowiązku korekty, w szczególności w kontekście przepisów art. 91 ustawy o VAT (który na tą chwilę wydaje się, że jednak nie dotyczy usług jakimi niewątpliwie są opłaty leasingowe, czy serwisowe).

Praktyczny przykład

Mieczysław prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomości. Uzyskuje przychody opodatkowane VAT w wysokości 20.000 PLN netto miesięcznie (24.600 PLN brutto). W celu świadczenia swoich usług, Mieczysław zawarł umowę leasingu operacyjnego luksusowego samochodu o wartości 100.000 PLN netto (123.000 PLN brutto) z pierwszą opłatą leasingową na poziomie 40% (40.000 netto, 49.200 brutto). Samozatrudniony zgłosił do urzędu skarbowego pojazd na druku VAT-26. W momencie zgłoszenia leasingu operacyjnego do ewidencji, Mieczysław odliczył 100% podatku VAT (9.200 PLN), dzięki czemu przez 2 miesiące nie płacił podatku VAT z prowadzonej działalności gospodarczej (4600 VAT w pierwszym miesiącu i 4600 VAT w drugim miesiącu). W sytuacji, w której Mieczysław nie zgłosiłby leasingu operacyjnego do urzędu skarbowego, mógłby odliczyć tylko 50% podatku VAT (4.600 PLN, co przekładałoby się na 1 miesiąc bez płacenia podatku VAT zamiast 2 w sytuacji, gdy podstawą jego faktur była kwota 20.000 PLN netto). Po okresie trzech miesięcy Mieczysław zaprzestał prowadzenia ewidencji, wycofał pojazd i przeznaczył go na użytek mieszany. Nie będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku VAT.

Tags: