Opodatkowanie podatkiem liniowym, a świadczenie usług dla byłego lub obecnego pracodawcy

Opodatkowanie podatkiem liniowym, a świadczenie usług dla byłego lub obecnego pracodawcy

Generalnie opodatkowaniem podatkiem liniowym (19%) przeznaczone jest dla Samozatrudnionych, którzy nie świadczą usług dla obecnych i byłych pracodawców. Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi jednak do wniosku, że obostrzeniem objęte są jedynie te same usługi, które wcześniej lub obecnie przedsiębiorca wykonuje u swojego pracodawcy na podstawie stosunku pracy. Do takiego wniosku można także dojść analizując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2013 r. sygn. I SA/Łd 1490/12 .

Przedmiotem postępowania sądowo-administracyjnego była sytuacja ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jednocześnie zatrudnionego na umowę o pracę i świadczącego usługi lekarskie w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z zakresem czynności do zadań Ordynatora należało kierowanie pracą powierzonego oddziału szpitalnego, nadzorowanie działalności fachowej podległego personelu, właściwa obsada personelu fachowego, prowadzenie szkoleń i doszkalanie personelu, nadzór nad przebiegiem specjalizacji lekarzy, nadzór nad gospodarką lekami i ewidencją środków medycznych, kontrola i podpisywanie receptariuszy, nadzór nad dokumentacją statystyczną. Z drugiej strony, lekarz-ordynator świadczył na rzecz tego samego szpitala usługi  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Przedmiotem tej umowy było: czynne uczestnictwo w procesie leczenia i diagnostyki chorego, uczestniczenie w pobraniu komórek, tkanek i narządów od dawcy u którego stwierdzono śmierć mózgu lub zgon, w czynnościach związanych z pobieraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, sprawowanie fachowej opieki nad pacjentami, zapoznawanie się na bieżąco z informacjami dotyczącymi stanu zdrowia pacjentów, dbałość o dobrą jakość usług medycznych, rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodne z przepisami przechowywanie środków odurzających, przestrzeganie tajemnicy danych osobowych, przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych, przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej, informowanie przełożonego o wszelkich ważniejszych wydarzeniach, współpraca z bezpośrednim przełożonym.

W ocenie lekarza, powinien on mieć możliwość opodatkowania uzyskanych dochodów w ramach działalności gospodarczej podatkiem liniowym, pomimo świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy. W ramach stosunku pracy lekarz wykonywał bowiem obowiązki Ordynatora Oddziału obejmujące zarządzanie, kierowanie i nadzorowanie pracy powierzonego oddziału szpitalnego oraz ponosił całkowitą odpowiedzialność za leczenie chorych na oddziale. Natomiast w ramach prywatnej praktyki lekarskiej świadczył bezpośrednią, czynną obsługę medyczną, diagnostykę i opiekę nad pacjentami oraz uczestniczy w pobieraniu komórek, tkanek, narządów. Czynności więc, które lekarz wykonywał w ramach działalności gospodarczej nie odpowiadały czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy.

Pomimo sprzeciwu Ministra Finansów, reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z lekarzem zgodził się WSA w Łodzi.

Jakkolwiek, stanowisko reprezentowane przez ten skład orzekający wydaje się potwierdzać korzystne przepisy dla podatników, tak w przypadku świadczenia usług w raz z jednoczesnym zatrudnienia w tym samym podmiocie należy z dużą ostrożnością podchodzić do opodatkowania wykonywanych w ramach dwóch odrębnych stosunków prawnych obowiązków. W potwierdzeniu przyjętych założeń w zakresie opodatkowania może sporządzenie odpowiedniej umowy o świadczenie usług, umowy o pracę oraz w ostateczności złożenie wniosku o wydanie wiążącej interpretacji indywidualnej.

Praktyczny przykład

Beata jest dyrektorem w spółce informatycznej zatrudnionym na kontrakcie menadżerskim. Wynagrodzenie w ramach kontraktu menadżerskiego wynosi 15.000 PLN brutto (średnioroczne netto w skali miesiąca to 10.135 PLN, zaś koszt zleceniodawcy to 17.300 PLN). Jednocześnie, Beata świadczy na rzecz swojego pracodawcy usługi marketingowe i usługi doradcze w ramach własnej działalności gospodarczej za kwotę miesięcznie 17.000 PLN. Beata wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym. Z uwagi na oskładkowanie kontraktu menadżerskiego, Beata ze świadczonych usług w ramach własnej firmy potrąca jedynie 19% podatek dochodowy – nie jest ona zobowiązana do opłacania ZUS jak przedsiębiorca (posiada bowiem inny tytuł do ubezpieczenia). Beata w ramach działalności gospodarczej uzyskuje 13.770 PLN, tj. około 3.635 PLN miesięcznie więcej niż w ramach umowy o zarządzanie (przy tożsamym obciążeniu spółki informatycznej)

Tags: