Umowa o dzieło, a płatny urlop

Umowa o dzieło, a płatny urlop

Generalnie przedmiotowy blog jest adresowany do samozatrudnionych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Jednakże wśród jego czytelników znajdują się także pracodawcy i zleceniobiorcy, których wiążą inne stosunki cywilnoprawne niż umowa o współpracy. Jednym z takich stosunków jest umowa o dzieło.

Niewątpliwą zaletą umowy o dzieło jest możliwość (z pewnymi wyjątkami) zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że w przypadku wykonania przez zleceniobiorcę dzieła o przykładowej wartości 4000 PLN, podatek będzie liczony tylko od połowy tej kwoty (w tym przypadku 2000 PLN i przy zastosowaniu zasad ogólnych wyniesie, w pierwszym progu podatkowym, jedyne 360 PLN).

Jednakże, należy dodać, iż wspomniane powyżej podwyższone koszty uzyskania przychodu w ramach umowy o dzieło, występują jedynie wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego. W konsekwencji z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów w ramach umowy o dzieło mamy najczęściej do czynienia w takich branżach jak informatyczna, czy artystyczna.

Istotne wątpliwości z punktu widzenia tak zleceniodawców, jak i zleceniobiorców dotyczą zapewnienia wykonującemu dzieło płatnego urlopu przy niezmienionych zasadach opodatkowania wynagrodzenia. Nie jest to jednak możliwe. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 18.04.2014 r., znak: ITPB2/415-61/14/IB. Organ podatkowy stwierdził, iż podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie jedynie do wynagrodzeń wypłacanych w tych okresach, w których praca o charakterze twórczym jest rzeczywiście wykonywana. Nie znajdą one zatem zastosowania do wynagrodzenia wypłaconego np. za czas niezdolności do pracy lub podczas urlopu.

Tags: