Wydatki na alkohol, a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na alkohol, a koszty uzyskania przychodów

Wielokrotnie już pisaliśmy jak dużym problemem dla Samozatrudnionych jest właściwe rozpoznanie, który wydatek może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. W zdecydowanej bowiem większości spornych wydatków, fiskus prezentuje bardzo restrykcyjną i przy tym negatywną dla podatników linię interpretacyjną.

Zdarzają się jednak wyjątki i wydaje się, że jeden z nich był podstawą interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12.12.2014 r., sygn. IBPBI/1/415-1075/14/ESZ. Przedmiotem niniejszej interpretacji była sytuacja radcy prawnego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który zamierzał zaliczać do kosztów uzyskania przychodów swojej firmy wydatki na usługi gastronomiczne, w tym obiady, kolacje, zakup posiłków oraz napojów (alkoholowych lub bezalkoholowych). Radca prawny zaznaczył przy tym, że ponoszone wydatki pozostają w związku ze spotkaniami organizowanymi w celach biznesowych w miejscu wykonywanej działalności (tj. siedzibie Kancelarii) lub poza nią, a nie w celu okazania przepychu (wytworności itp.) lub w celu kreowania wizerunku własnej firmy.

Organ podatkowy wydający interpretację indywidualną stwierdził, iż generalnie nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki, zwyczajowo podawane napoje alkoholowe i bezalkoholowe), a także posiłki (np. obiady, lunche, kolacje), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, poza nią), podawane obecnym i potencjalnym kontrahentom podczas spotkań biznesowych, mających na celu szczegółowe omówienie warunków świadczonych usług, postępu bieżących prac, czy też przyszłych wspólnych projektów, z których podatnik będzie czerpać przychód w postaci wynagrodzenia za świadczone usługi prawne. W konsekwencji, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wspomniane powyżej wydatki jako te związane z (mające na celu) uzyskiwaniem(e) przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.

Niemniej organ podatkowy wydający interpretację zwrócił uwagę, że spotkania z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami nie mogą mieć czysto konsumpcyjnego, czy rozrywkowego charakteru, a wydatki nie powinny wykraczać poza główny cel spotkania, jakim jest wzmocnienie relacji z kontrahentami i partnerami biznesowymi, omówienie warunków świadczonych usług, nawiązanie kontaktów biznesowych oraz prowadzenie rozmów biznesowych. Ponadto zapraszając kontrahenta, bądź potencjalnego kontrahenta na spotkania biznesowe do restauracji cieszących się uznaną renomą i zapewniających odpowiedni poziom usług należy również mieć na uwadze, aby celem takiego spotkania, nie była chęć okazania przepychu, stworzenia pozytywnego wizerunku podatnika oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zdaniem organu podatkowego, na podatniku ciąży również obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo – skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

Mając na uwadze powyżej wskazane zastrzeżenia organu podatkowego należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup np. alkoholi. W szczególności należy zawsze mieć na względzie cel takiego spotkania oraz właściwe jego udokumentowanie. Dobrym pomysłem wydaje się każdorazowe sporządzanie notatki ze spotkania z kontrahentem, czy przechowywanie korespondencji e-mailowej, które mogą służyć potwierdzeniu, że ponoszone wydatki miały na celu uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Tags: