Wydatki przed rozpoczeciem działalności zaliczane do kosztow uzyskania przychodow

Wydatki przed rozpoczeciem działalności zaliczane do kosztow uzyskania przychodow

Rozpoczęcie przez Samozatrudnionych działalności gospodarczej często wiążę się ze znacznymi kosztami początkowymi. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim koszty zakupu odpowiedniego oprogramowania (w przypadku informatyków, księgowych, czy prawników) lub literatury. Często, w szczególności na początku prowadzenia działalności gospodarczej, Samozatrudnieni nie dysponują odpowiednią przestrzenią czy wyposażeniem przeznaczonym wyłącznie na potrzeby firmowe. W związku z tym, zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu. Z przyczyn obiektywnych, wykorzystują w swojej działalności również meble biurowe – większość z nich nabytych przed rozpoczęciem działalności jako Samozatrudnieni.

W tym miejscu warto sobie postawić pytanie, czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem świadczenia usług, mogą być rozliczone w ramach rozpoczętej po poniesieniu tych wydatków działalności gospodarczej?

Okazuje się, że podobne wątpliwości były przedmiotem Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5.12.2017 r (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.338.2017.1.IF). W stanie faktycznym, prawnik, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nabył meble, które zamierza przeznaczyć wyłącznie do działalności gospodarczej: biurko, komodę małą i dużą, 3 regały oraz 2 krzesła. Prawnik, pomimo poniesienia wydatków przed rozpoczęciem działalności jako Samozatrudniony, był zainteresowany rozliczeniem poniesionych kosztów w jej ramach. Stanął na stanowisku, że były to wydatki, które zmierzały do zwiększenia przychodów w ramach działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z prawnikiem, będącym wnioskodawcą i pozwolił na rozliczenie w ramach działalności gospodarczej wydatków na meble wykorzystywane tylko do tejże działalności „Z przywołanych przepisów wynika zatem, że wyposażenie lokalu, które będzie wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej jako biuro, jeżeli wartość jednostkowa tego wyposażenia nie przekracza 3 500 zł i nie zostało ono zaliczone do środków trwałych – można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, gdy elementy wyposażenia będą podlegały amortyzacji, to wówczas kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne według stawek ustawowych”.

Praktyczny przykład

Joanna jest samozatrudnionym radcą prawnym, która otrzymała propozycję zawarcia umowy o współpracę z kancelarią prawną z miesięcznym uposażeniem wynoszącym 15.000 PLN netto na fakturze VAT. Joanna podjęła współpracę. W przypadku, w którym Joanna nie ponosi żadnych miesięcznych kosztów, jej wynagrodzenie „na rękę”, po odliczeniu składek ZUS wynosi około 12.000 PLN. Jednakże przed rozpoczęciem działalności Joanna poniosła wydatek na zakup mebli biurowych. Łączna suma poniesionych wydatków wyniosła 10.000 PLN. Samozatrudniona, mając na uwadze stanowisko organów podatkowych, uwzględniła wydatki w rozliczeniach z organem podatkowym. W miesiącu rozpoczynającym działalność gospodarczą, jej wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 13.900 PLN (19% z 10.000 PLN będzie kosztem uzyskania przychodu i obniży podatek wpłacany wcześniej do organu podatkowego).

Tags: