Wydatki związane z pobytem dziecka w prywatnym przedszkolu, a koszty uzyskania przychodu

Wydatki związane z pobytem dziecka w prywatnym przedszkolu, a koszty uzyskania przychodu

Wraz z końcem okresu rozliczeniowego wielu Samozatrudnionych stoi przed dylematem związanym z opłaceniem podatku dochodowego. Często dopiero wtedy zaczynają się gorączkowe poszukiwania wydatków, które mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów obniżających dochód podlegający opodatkowaniu.

Jedna z osób prowadzących działalność gospodarczą, która zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów (sygn. IBPBI/1/415-858/14/KB) wpadła na pomysł zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pobytem dziecka w prywatnym przedszkolu. Samozatrudniona argumentowała, że sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, do którego zostałaby zmuszona, gdyby dziecko nie przebywało w czasie jej pracy w przedszkolu, uniemożliwiłoby jej przebywanie w siedzibie firmy, a co za tym idzie, nie mogłaby uzyskiwać przychodów w ramach swojej działalności gospodarczej. Tym samym, zdaniem podatniczki, wydatek na pobyt dziecka w przedszkolu powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Ze stanowiskiem podatniczki nie zgodził się jednak Minister Finansów. Zdaniem organu podatkowego opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu nie są bowiem ponoszone w celu uzyskania przychodu z tej działalności, bądź też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu, lecz w celu prawidłowego wywiązania się podatniczki z ciążących na niej obowiązków rodzicielskich. Zapewnienie prawidłowej opieki nad małoletnim dzieckiem jest obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) wynikającym z prywatnej sfery ich życia, niezależnym od ich aktywności zawodowej oraz źródła, z którego uzyskują oni dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tego też względu nie sposób twierdzić, że opłaty związane z umieszczeniem dziecka w przedszkolu są ponoszone w celu uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodu. Obowiązek ich ponoszenia jest bowiem niezależny od źródeł, z których podatniczka uzyskuje przychody. Ww. wydatki nie spełniają zatem podstawowej przesłanki uznania ich za koszty uzyskania przychodu.

Reasumując, nie każdy, często luźno związany z prowadzoną działalnością gospodarczą wydatek może być kosztem uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Rozsądniejszym rozwiązaniem dla osób nie radzących sobie z wpłatami na podatek dochodowy, wydaje się być bieżące monitorowanie stanu należności podatkowych w ciągu okresu rozliczeniowego oraz złożenie wniosku o rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty.

Tags: