Zagraniczny wyjazd Samozatrudnionego, a koszty uzyskania przychodu

Zagraniczny wyjazd Samozatrudnionego, a koszty uzyskania przychodu

Temat Samozatrudnionego i związanego z jego działalnością gospodarczą zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów od lat budzi wiele sporów i kontrowersji między podatnikami i organami podatkowymi. Samozatrudnieni, dążąc do optymalizacji swoich dochodów czasem zaliczają do prowadzonej działalności gospodarczej wydatki, które później są kwestionowane przez organy podatkowe – i jak pokazuje orzecznictwo, końcowo stanowisko organów podatkowych wydaje się uzasadnione.

Takim wydatkiem często są zagraniczne szkolenia językowe. O jednym z takich szkoleń możemy dowiedzieć się z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.05.2017 r., sygn. II FSK 2194/15. Z treści wyroku dowiadujemy się, że podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodu o kwotę 10030,64 zł, poniesioną na specjalistyczne szkolenie językowe dla lekarzy ginekologów w ramach wycieczki „Ekskluzywne szkolenie dla lekarzy stomatologów” na Kubie. Organ podatkowy uznał, że wyjazd miał charakter turystyczny i był ukierunkowany na zwiedzanie Kuby, nie zaś na szkolenie językowe. Świadczył o tym napięty plan dnia, zapewnione atrakcje turystyczne, przemieszczanie się z hotelu do hotelu oraz fakt wyjazdu w towarzystwie żon. Tym samym taki wydatek, jako wydatek o charakterze osobistym, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Ze stanowiskiem organu podatkowego ostatecznie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. W swoim wyroku uznał, iż „iż w istocie chodziło tu nie o szkolenie językowe, lecz o imprezę (wycieczkę) o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Ujęcie w niej także elementu szkolenia językowego, czy to, jak należy sądzić, ze względów marketingowych (u organizatora), czy też, jak niniejsza sprawa wskazuje, ze względów podatkowych (po stronie uczestników), połączone z wydaniem stosownego certyfikatu, w niczym istoty tej nie zmienia. Liczy się bowiem rzeczywisty charakter nabywanego świadczenia, a nie to – jak zostanie ono nazwane w fakturze wystawionej przez organizatora wyjazdu czy też w jego ofercie handlowej. Słusznie więc stwierdziły organy podatkowe, co zostało także zaakceptowane przez Sąd pierwszej instancji, że zakwestionowany wydatek, w całości zakwalifikowany przez Skarżącego do kosztów uzyskania przychodów, w zasadniczej mierze dotyczył elementów innych niż szkolenie i jako taki nie mógł być oceniony jako mający na celu osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie źródła przychodów u Skarżącego, w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Całkowicie oczywiste jest bowiem, iż wydatki na sfinansowanie egzotycznej wycieczki na Karaiby, nazwanej „specjalistycznym szkolenia językowym dla lekarzy”, obejmującej liczne, wspomniane wyżej atrakcje turystyczne, nie wykazują w przypadku Skarżącego dostatecznego związku z realizacją celów określonych w ww. przepisie.”

Powyższy wyrok powinien stanowić ostrzeżenie dla podatników, że nie każdy wyjazd za który została wystawiona faktura może służyć uzyskaniu, zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Tym samym należy z ostrożnością zaliczać wydatki na zagraniczne szkolenia do kosztów uzyskania przychodów.

Praktyczny przykład

Damian jest informatykiem w międzynarodowej korporacji. Celem poszerzenia możliwości zarobkowania i otwarcia się klientów z  rynku dalekowschodniego, Damian postanowił rozpocząć naukę języka japońskiego. W pierwszej kolejności wykupił wycieczkę do Japonii, która organizowała również szkolenia językowe. Koszt dwutygodniowej wycieczki wyniósł 20.000 PLN netto – tyle samo ile miesięczny dochód Damiana podlegający opodatkowaniu. W miesiącu zaliczenia wycieczki do kosztów uzyskania przychodu, Damian nie zapłacił wzatem podatku dochodowego (rozlicza się w skali 19%, jego miesięczne zobowiązanie podatkowe z PIT wynosi 3800 PLN). Po trzech latach urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie Damiana. Samozatrudniony nie tylko musiał wpłacić do urzędu skarbowego 3800 PLN z tytułu zaniżenia kosztów o kwotę 20.000 PLN za zaliczenie wydatków na wycieczkę do kosztów uzyskania przychodów, ale także odsetki podatkowe, które za okres 3 lat wyniosły ponad 900 PLN.